Aromatski duo

Zate smo pripravili aromatski dvojček 100% eteričnih olj sivke iz naših nasadov. Za sprostitev ali odišavljenje prostorov.

17,55
Na zalogi
+

Zate smo pripravili aromatski dvojček 100% eteričnih olj sivke pridobljene s parno destilacijo cvetov sivke , ko je rastlina v polnem razcvetu. Za parno destilacijo eteričnega olja sivke uporabljamo izključno najboljše cvetove iz naših nasadov na Krasu.

Eterično olje prave sivke ali Lavandula Angustifolia se lahko uporablja v aromaterapiji, za pomiritev, lajšanje glavobolov in nespečnosti, za razkuževanje, pri opeklinah, odrgninah, ranah, pikih insektov ter negi kože. Lahko jo uporabljamo v kopelih, masažnih oljih, kremah in losjonih, mazilih, pri inhalacijah. Ni primerno za uživanje.

Eterično olje Lavandula x-intermedia lahko uporabimo za dišavo v izparilniku ali pri izdelavi mil, mazil ali krem.

Lavandula Angustifolia:

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu v veljavnimi predpisi. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P264 Po uporabi temeljito umiti onesnaženo kožo.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P301+310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P302+352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P303+361+353PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.P305+351+338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko stori brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P313+P333 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P331 NE izzvati bruhanja.

EUH 208 Vsebuje: d-LIMONEN, EVGENOL, GERANIOL, KUMARIN, LINALOL. Lahko povzroči alergijski odziv.

Lavandula X-intermedia:

EUH 208 Vsebuje: d-LIMONEN, EVGENOL, GERANIOL, KUMARIN, LINALOL.. Lahko povzroči alergijski odziv. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu v veljavnimi predpisi. P264 Po uporabi temeljito umiti onesnaženo kožo. P302+352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+351+338PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko stori brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332+313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Poglejte sorodne izdelke

18,00
14,50
12,00
17,55