Eterično olje smilj 5ml

Ujeli smo zlato sonce v stekleničko. 100% naravno ekološko eterično olje aromatičnega laškega smilja.


40,00
0044
Na zalogi
+

100% eterično olje smilj (Helichrysum italicum) je pridobljeno s parno destilacijo cvetov smilja, ko je rastlina v polnem razcvetu. Za parno destilacijo eteričnega olja smilja uporabljamo izključno najboljše cvetove iz naših nasadov na Krasu.

Eterično olje laškega smilja slovi po svojem širokem razponu pozitivnih učinkov na kožo, posebno suho kožo, nagnjeno k rdečici in nepravilnostim. V kozmetiki se med drugim uporablja v izdelkih za regeneracijo kože, v anti-age izdelkih ter za nego občutljive in problematične kože.  Ni primerno za uživanje. 

Količina: 5ml

  • 100% čisto eterično olje
  • Pridobljeno s parno destilacijo
  • Pridelano na Krasu

Helichrysum italicum

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu v veljavnimi predpisi. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P264 Po uporabi temeljito umiti onesnaženo kožo.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P301+310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P302+352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P303+361+353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305+351+338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko stori brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P313+P333 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P331 NE izzvati bruhanja.

EUH 208 Vsebuje: d-LIMONEN, EVGENOL, GERANIOL, KUMARIN, LINALOL. Lahko povzroči alergijski odziv.

Izdelek ne nanašajte direktno na kožo, vedno le razredčenega. Ni primerno za uživanje. Ob stiku z očmi takoj izperite.


Poglejte sorodne izdelke

23,50
19,50
40,00