Eterično olje Lavandula x-intermedia

100% eterično olje sivke je pridobljeno s parno destilacijo cvetov sivke , ko je rastlina v polnem razcvetu.

7,50
0001
Na zalogi
+

100% eterično olje sivke je pridobljeno s parno destilacijo cvetov sivke , ko je rastlina v polnem razcvetu. Za parno destilacijo eteričnega olja sivke uporabljamo izključno najboljše cvetove iz naših nasadov na Krasu.

Lahko uporabimo za dišavo v izparilniku ali pri izdelavi mil, mazil ali krem. Ni primerno za uživanje.


Količina: 10ml


  • 100% čisto eterično olje
  • Pridobljeno s parno destilacijo
  • Pridelano na Krasu


EUH 208 Vsebuje: d-LIMONEN, EVGENOL, GERANIOL, KUMARIN, LINALOL.. Lahko povzroči alergijski odziv. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu v veljavnimi predpisi. P264 Po uporabi temeljito umiti onesnaženo kožo. P302+352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+351+338PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko stori brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332+313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.test

Poglejte sorodne izdelke

18,00
14,50
12,00
17,55