Eterično olje Lavandula Angustifolia

100% eterično olje prave sivke (L.Angustifolia) pridelujemo s parno destilacijo cvetov sivke, ko je rastlina v polnem razcvetu.

12,80
0002
Na zalogi
+

100% eterično olje prave sivke (L.Angustifolia) pridelujemo s parno destilacijo cvetov sivke, ko je rastlina v polnem razcvetu. Za parno destilacijo eteričnega olja sivke uporabljamo izključno najboljše cvetove iz naših nasadov na Krasu.

Lavandula Angustifolia ali prava sivka se lahko uporablja v aromaterapiji, za pomiritev, lajšanje glavobolov in nespečnosti.

Ni primerno za uživanje.


Količina: 10ml


  • 100% čisto eterično olje
  • Pridobljeno s parno destilacijo
  • Pridelano na KrasuH226 Vnetljiva tekočina in hlapi H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu v veljavnimi predpisi. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P264 Po uporabi temeljito umiti onesnaženo kožo.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P301+310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P302+352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P303+361+353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305+351+338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko stori brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P313+P333 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P331 NE izzvati bruhanja.

EUH 208 Vsebuje: d-LIMONEN, EVGENOL, GERANIOL, KUMARIN, LINALOL. Lahko povzroči alergijski odziv.

Poglejte sorodne izdelke

23,50
19,50
40,00